10.02.2021 / Ayudas y Subvenciones
FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMIA SOCIAL

PROGRAMA FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL
Axudas destinadas a fomentar a creación de emprego en cooperativas e sociedades laborais en Galicia: Programa I Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e, Programa II Fomento do acceso á condición de persoa socia.
PERSOAS E ENTIDADES BENEFICIARIAS
a) As cooperativas e sociedades laborais para as actuacións do programa I.
b) As persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para o programa II.
PRAZOS
O prazo de presentación de solicitudes de axuda finalizará o 30 de setembro de 2021.
O período de execución das accións abranguerá desde o 1 de outubro de 2020 ata o 15 de novembro de 2021.
PROGRAMA I: FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS
Incentivos para o fomento da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou a proba, as seguintes persoas:
a) Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego
b) Persoas vinculadas a cooperativa por un contrato de traballo temporal
c) Persoas socias a proba da cooperativa que estiveran inscritas como demandantes de emprego
d) Persoas asalariadas dunha empresa que se transforme en cooperativa
Esta incorporación deberá supoñer un incremento do emprego fixo e do número de persoas socias traballadoras ou de traballo, respecto á media dos últimos doce meses anteriores á incorporación dos novos socios.
CONTÍA DOS INCENTIVOS
- Por cada persoa socia que se incorpore con carácter indefinido e a xornada completa, á subvención ascenderá a 6.000€ con carácter xeral. Esta contía incrementarase nas porcentaxes sinaladas (25%) segundo a pertenza a determinados colectivos (muller, risco de exclusión social, maior de 45 anos, emigrante retornado, condición de trans ou centro de traballo en situado en concello rural).
- Por cada mozo ou moza incorporada como persoa socia traballadora a proba a subvención ascenderá a 600€ ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses.
- Cando a dedicación sexa a tempo parcial ou en condición de fixo descontinua, a contía dos incentivos indicados reducirase ao 50%.
A contía máxima que poderá ser concedida a unha entidade será de 67.500€.
As entidades beneficiarias deberán manter, polo menos durante un período de 2 anos, unha forma xurídica de entre as elixibles para ser beneficiario desta convocatoria de subvencións. Igualmente deberán manter a persoa contratada e o incremento de emprego fixo e do número de persoas socias traballadoras respecto á media dos últimos 12 meses anteriores a incorporación, por un período de 2 anos. 

PROGRAMA II: FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIA

Este acceso facilítase mediante o financiamento das achegas económicas ao capital social que debe desembolsarse para a incorporación como socio ou socia.
1. Os beneficiarios serán as persoas que accedan á condición de persoa traballadora ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral con carácter indefinido. No momento da súa contratación teñen que cumprir algunha das seguintes condicións:
e) Persoas desempregas inscritas como demandantes de emprego
f) Persoas socias a proba da cooperativa á cal se incorporan
g) Persoas asalariadas da cooperativa ou sociedade á cal se incorporan
h) Persoas asalariadas dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade laboral
i) Persoas socias traballadoras a tempo parcial que accedan a mesma condición a tempo completo
2. Tamén poderán ser beneficiarios as persoas inscritas como demandantes de emprego que emprendan unha actividade por conta propia e se incorporen nunha cooperativa como persoas socias con carácter indefinido, con compromiso de exclusividade, e teñan o domicilio en Galicia.
O importe da subvención será recoñecido como achegas obrigatorias desembolsadas do novo socio ou socia ao capital social, ou como cota de ingreso que deberá incorporarse ao fondo de reserva obrigatorio.
CONTÍA DOS INCENTIVOS
- As persoas sinaladas no punto anterior, a), b), c) e d), e no punto 2.; ata 6.000€.
- As persoas sinaladas no punto anterior na letra e); ata 6.000€.
Estas contías incrementaranse nun 25% segundo a pertenza a determinados colectivos: ser muller, discapacidade, risco de exclusión social, maior de 45 anos, emigrantes retornados, persoa trans, cooperativa xuvenil, entre outros.
Quedamos a seu dispor para ampliar información sobre estas ou outras convocatorias de subvencións que poidan resultar do seu interese.
Reciban un cordial saúdo
CENDAL ASESORES, SL
Ferrol a, 10 de febreiro de 2021

Descargar documento adjunto

© Cendal