Asesoría Fiscal e Tributaria.

Traballamos día a día, para informar mensual e trimestralmente aos nosos clientes, facemos previsións necesarias para atopar as mellores solucións que diminúan o risco e a presión fiscal da súa empresa.

Planificación Fiscal.
Asesoramento e Representación ante Inspecciones da Axencia Tributaria e/ou ante os Tribunais.
Liquidación de Impostos.
Planificación de Impostos de Transmisions e Sucesions Patrimoniais.
Estudos e Simulacions dos Impuestos sobre Sociedades e sobre Persoas Físicas.

 Asesoramiento Jurídico- Mercantil.

Modificaciones Estatutarias: Nomeamentos, modificacions do capital social, etc.
Separación de socios, Escisión de empresas.
Constitución e Disolución de sociedades.
Contratos.
Custodia de Libros de Actas.
Concursos.

 Laboral.

Poñemos ó dispor a nosa experiencia en Recursos Humanos para que, a súa empresa adapte os postos de traballo ás súas necesidades, economizando os seus custos. Ofrecemos asesoramento continuo en materia de Lexislacion Laboral, así como, as mellores posibilidades de aproveitar esta normativa laboral.Salientamos dos nosos servizos, a tramitación de:

Altas, Baixas e Modificacions de Empresas y Traballadores.
Elaboración e Presentación de Contratos de Traballo e prorrogas.
Asesoramento sobre Axudas e Incentivos ao Fomento de Emprego.
Tramitación de bolsas para traballadores, a través de, organismos tales como FEUGA, FUAC, etc.
Confección de Nóminas y Seguros Sociais (TC-1,TC2).
Confección y Presentación modelos 110 y 190.
Representación e Comparecencia diante do SMAC por despedimentos.
Representación e Comparecencia diante da Inspección de Traballo.
Asesoramento e Tramitación de Pensións e Prestacións diante do INNS, maternidade, xubilación, viuvez, etc.).
Asesoramento en Prevención de Riscos Laborais.
Confección e Presentación de partes por accidentes de traballo e enfermidades.

 Asesoramento Contable.

Planificación e posta en marcha da Contabilidade Financeira e Contabilidade de Custos.
Organización e posta en marcha de Circuítos Administrativos e Contables.
Revisión e Avaliación dos sistemas de Control Interno.
Revisión de Documentación Contable, Regularización e Peche da Contabilidade do exercicio.
Confección de Contas Anuais para seu deposito no Rexistro Mercantil.

 

© Cendal